Największa baza ośrodków rehabilitacyjnych i odnowy w Polsce
zaufało nam już 2 398 880 osób

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zdrowieiodnowa.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie


 

§ 1 Wymagania techniczne

§ 2 Definicje

§ 3 Zasady ogólne

§ 4 Dodawanie ogłoszeń i reklam

§ 5 Warunki korzystania z kuponów rabatowych

§ 6 Płatności

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Procedura reklamacji

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 10 Postanowienia końcowe

 

Administratorem serwisu jest Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne "Figura" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-982 ul. ul. Abrahama 2a/1 NIP 113-286-03-32, REGON 146364341, KRS, :0000438540, Kapitał zakładowy 5000zł, zwany także zamiennie „Usługodawcą” lub “Administratorem”

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 731-050-501

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: zdrowieiodnowa@gmail.com

- korespondencyjnie pod adresem: Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne "Figura" Sp. z o.o., ul. Abrahama 2a/1, 03-982 Warszawa

 

§ 1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: dostęp do Internetu, Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

 

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Ogłoszeniodawca (Zlecający ogłoszenie) – Zlecającym ogłoszenie w Serwisie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba, która korzysta z usług świadczonych w Serwisie bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.

Umieszczenie ogłoszenia - Przedmiotem zlecenia jest umieszczenie na stronie Serwisu internetowego ogłoszenia o treści wprowadzonej przez Ogłoszeniodawcę.

Ogłoszenie – wprowadzona przez Ogłoszeniodawcę treść (treść ogłoszenia, treść wizytówki, baner, artykuł tematyczny)

Kupon (voucher) promocyjny – Kupon umożliwiający uzyskanie określonego rabatu na produkty lub usługi określonych firm (partnerów)

Umowa – umowa o świadczenie usług - w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Administratorem a Ogłoszeniodawcą lub Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Serwis – serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.zdrowieiodnowa.pl, umożliwiający dodawanie przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń w poszczególnych kategoriach tematycznych dostępnych w serwisie.

Zamówienie (Zlecenie) - oświadczenie woli Ogłoszeniodawcy określające jednoznacznie o zamiarze umieszczenia w serwisie www.zdrowieiodnowa.pl ogłoszenia

 

§ 3 Zasady ogólne

1. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 

2. Użytkownicy niezarejestrowani mają prawo:

- przeglądać zasoby Serwisu ( baza wiedzy, baza ogłoszeń )

- dodawać opinie

3. Użytkownicy zarejestrowani mają prawo :

- przeglądać zasoby Serwisu ( baza wiedzy, baza ogłoszeń )

- dokonywać zakupu w Serwisie ( filmy, promocje )

- dodawać opinie

- dodawać Ogłoszenia.

4. Przez udział w Serwisie Ogłoszeniodawca i Użytkownik zobowiązuje się do:

przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

- przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

- używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

- poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,

- stosowania technik i urządzeń niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej,

- nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

 

              § 4 Dodawanie ogłoszeń i reklam

1. Dodawanie ogłoszeń możliwe jest tylko przez zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.

2. Dodanie do serwisu Ogłoszenia jest płatne o ile Administrator nie wskazuje inaczej ( Administrator może umożliwić bezpłatne dodanie ogłoszenia )

3. W ramach dostępnej w Serwisie funkcjonalności możliwe jest dodanie następujących płatnych Ogłoszeń :

- zamieszczenia wizytówki ( podana cena jest ceną za 1 rok emisji )

- zamieszczenia promocji ( kupony promocyjne ),

- reklama na banerze głównym,

- reklama na banerach podstron,

- promocji za pośrednictwem wysyłki maili

4. Wszystkie ceny za Ogłoszenia w Serwisie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

5. Ceny Ogłoszeń uzależnione są od ich rodzaju ( baner, artykuł, wizytówka itp. ) Aktualny cennik widoczny na podstronie umożliwiającej zamówienie Ogłoszenia.

6. Ogłoszenia przyjmowane są przez stronę internetową www.zdrowieiodnowa.pl

7. Ogłoszenia można dodawać przez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

8. Ogłoszenie jest widoczne, jeżeli Ogłoszeniodawca prawidłowo wypełni formularz oraz opłaci usługę.

9. Ogłoszenia jest widoczne aktywne jest po upływie maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia.

 

Wymagania dotyczące dodawanych ogłoszeń

1. Dodając swoje Ogłoszenie do serwisu, Ogłoszeniodawca oświadcza, że oferowane usługi, które są przedmiotem Ogłoszenia nie są zabronione przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających m.in. treści nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych lub obraźliwych.

2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem, gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.

3. Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią lub działem, w którym zostaje ono zamieszczone. W przypadku nieprawidłowego przyporządkowania kategorii Administrator dokona prawidłowego przyporządkowania Ogłoszenia.

4. Ogłoszeniodawca oświadcza, że fotografie, numer telefonu oraz pozostałe dane są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej. Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.

6. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Ogłoszeniodawcy od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych, w szczególności stosownymi dokumentami. Jeżeli prawdziwość tych danych budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora Serwisu może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym Rejestracji Konta Ogłoszeniodawcy oraz zamieszczenia Ogłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej Użytkownik Serwisu zamiast Potwierdzenia zawarcia umowy otrzymuje informację o odmowie jej zawarcia ze strony Administratora Serwisu.

7. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności, co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo wezwania Ogłoszeniodawcy do podjęcia następujących czynności:

- wezwania do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub

- wezwania do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem przez Administratora Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

 

              § 5 Warunki korzystania z kuponów rabatowych

1. Niniejszy paragraf określa warunki korzystania z kuponów promocyjnych na produkty i usługi innych firm.

2. Kupony promocyjne możliwe są do nabycia na stronie http://zdrowieiodnowa.pl

3. Czas skorzystania z zakupionych kuponów jest ściśle określony. Po upływie określonego czasu kupon traci ważność.

4. Serwis Zdrowie i Odnowa dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat przedstawionych ofert oddawały ich charakter, wartość oraz jakość. Po stronie dostawców usług lub produktów ( firmy zewnętrzne ), spoczywa odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz za to, aby świadczenie odpowiadało opisowi, który został zamieszczony na stronie www.zdrowieiodnowa.pl.

5. Po dokonaniu zakupu kuponu Użytkownik otrzymuje maila z kuponem, zawierającym kod upoważniający go do skorzystania z oferowanej usługi lub produktu.

6. Chęć realizacji kuponu należy potwierdzić u Partnera portalu www.zdrowieiodnowa.pl i uzgodnić termin jego realizacji.


 

        § 6 Płatności

1. Płatność za Ogłoszenie może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Właściciela Serwisu.

 

2. Dostępne formy płatności:

- płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznych, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego ( Dotpay.pl ) W wypadku wybrania przez Ogłoszeniodawcę tej formy płatności Administrator przekaże bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności.

- przelew na konto 06 1160 2202 0000 0002 4276 3566


 

              § 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. [Termin na odstąpienie] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. [Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3. Każdy z Ogłoszeniodawców ma możliwość żądania usunięcia jego Konta a tym samym jego Ogłoszeń w dowolnym czasie.

 

        § 8 Procedura reklamacji

1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Klienta zgłoszonych do Właściciela Serwisu są obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@zdrowieiodnowa.pl bądź korespondencyjnie na adres podany w preambule Regulaminu.

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.

 

              § 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Podczas rejestracji Ogłoszeniodawca / Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów związanych z realizacją umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest jednocześnie Administrator serwisu.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy zawartej Pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Administratorem bądź Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem zarejestrowanym. Ogłoszeniodawcy mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawienia lub usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Pliki Cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą Cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików Cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie Cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki Cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików Cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.

5. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące Cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące Cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla FireFox, to ustawienia dotyczące Cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące Cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące Cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące Cookies.

 

        § 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

3. Data opublikowania regulaminu 8.02.2015.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ